Welke rechten op grond van Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

mei, 2022|2022

Gedeeltelijk doorbetaald tijdens eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof

mei, 2022|2022

Europese richtlijn 2019/1158

Op 20 juni 2019 heeft de Europese Unie de richtlijn 2019/1158  aangenomen, op basis waarvan ouders het recht hebben om twee maanden (volledig of deels) betaald ouderschapsverlof op te mogen nemen. EU richtlijnen dienen door de EU lidstaten omgezet te worden in nationaal recht. In Nederland is dit gebeurd in de vorm van de Wet betaald ouderschapsverlof, welke vanaf 2 augustus 2022 in werking treedt. De EU richtlijn en daarmee de daaruit vloeiende Nederlandse wet heeft tot doel om de work-life balance te verbeteren voor ouders.

Huidige wetgeving ouderschapsverlof voor 2 augustus 2022

Op dit moment hebben ouders nu al recht op in totaal 26 weken ouderschapsverlof in de eerste zeven jaar van het leven van een kind. E.e.a. op grond van de Wet invoering extra geboorteverlof. De voornoemde weken zijn echter onbetaald, uitzonderingen in een eventueel op de arbeidsovereenkomst van toepassing zijnde CAO daargelaten.

Voor de geboorte van een kind heeft de partner, op grond van artikel 4:2 Wet Arbeid en Zorg voorts recht op 1 week geboorteverlof (30 uur) welke uren door de werkgever doorbetaald worden. Vanaf 1 juli 2020 konden partners grond van de Wet invoering extra geboorteverlof daarbovenop nog eens 5 weken aanvullend (betaald) geboorteverlof krijgen (aan te vragen door de werkgever bij het UWV).

De moeder heeft zoals algemeen wel bekend recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof e.e.a. op grond van artikel 3:1 Wet Arbeid en Zorg. Het recht op zwangerschapsverlof bestaat grofweg vanaf zes weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling, tot en met de dag van de bevalling. En 10 weken bevallingsverlof.

Nieuwe wetgeving betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

In aanvulling op het voornoemde, hebben ouders, op grond van de Wet betaald ouderschapsverlof (en specifieke CAO’s daargelaten) vanaf 2 augustus 2022 ouders recht op minimaal 1 week en maximaal negen weken betaald ouderschapsverlof. Dit verlof wordt (feitelijk) betaald door het UWV (aan de werkgever) en wordt vergoed in de vorm van 70% van het (maximum) dagloon. Die voornoemde negen weken, dienen wel opgenomen te worden in het eerste levensjaar van het kind (adoptief- of pleegouder kind onder 8 jaar daargelaten). Indien die negen weken niet worden opgenomen, dan vervallen die weken niet in relatie tot het totaal aantal van 26 weken, maar vervalt wel het recht op doorbetaling ervan.

Voor moeders komt hiermee het totaal aantal weken op betaald verlof op 25 weken (16 weken bevallings- en zwangerschapsverlof plus 9 weken ouderschapsverlof).

Voor partners komt hiermee het totaal aantal weken op betaald verlof op 15 weken (6 weken geboorteverlof en 9 weken ouderschapsverlof).

Wat en hoe betaald ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof dient tenminste twee maanden voor de desbetreffende ingangsdatum bij de werkgever te worden aangevraagd, evenals de wijze van inroostering. De werkgever kan e.e.a. in principe niet weigeren. Wel kan de werkgever, op grond van een zwaarwegend bedrijfsbelang, tot vier weken voor aanvang van het desbetreffende verlof, om de gewenste invulling van het verlof te wijzigen. Dat dient overigens wel in overleg met de werknemer te geschieden. En dat recht van de werkgever, mag er vervolgens niet toe leiden,  dat de werknemer het betaalde ouderschapsverlof niet (volledig) kan genieten. In het verlengde van het laatste, de werkgever kan de arbeidsovereenkomst ook niet opzeggen op grond van artikel 7:670 lid 7 BW, omdat de werknemer een beroep doet op het ouderschapsverlof. De opbouw van de vakantiedagen loopt overigens gewoon door tijdens de opname van het betaald (nadruk) ouderschapsverlof. Maar dat is niet het geval i.g.v. het onbetaald (nadruk) ouderschapsverlof.

De werkgever dient digitaal na de opname van het ouderschapsverlof (maar uiterlijk binnen 15 maanden na geboorte) door de werknemer een aanvraag in bij het UWV, waarna het UWV binnen zes weken na de aanvraag daarop beslist. Het UWV keer aan de werkgever uit en de werkgever keert vervolgens aan de werknemer uit.

Dat is het even voor nu, u bent weer even bijgepraat op dit gebied.