Wat zijn de (arbeidsrechtelijke) gevolgen van Brexit voor werknemers en freelancers

Gevolgen buitenlandse ZZP-ers en Brexit

Januari 2021

Brexit een feit

Zoals algemeen bekend heeft het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten m.i.v. 1 januari 2021 a,g,v, het akkoord op het gebied van handel en samenwerking, dat gesloten is op 25 december 2020. Wat zijn daar nu de gevolgen van waar het betreft de inzet van arbeidskrachten (werknemers en/of freelancers) afkomstig uit Verenigd Koninkrijk (Groot Brittannië (Engeland, Schotland en Wales) en Noord-Ierland)?

EU recht

Voor onderdanen van de EU geldt vrij verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal op basis van artikel 39 e.v. van het EG-verdrag. Op basis daarvan kunnen zij de eerste drie maanden verblijven of werken in een ander EU-land, zonder ook maar ergens aan te voldoen. Daarna geldt, dat zij voldoende financiële middelen moeten hebben, om te voldoen in het levensonderhoud, zowel voor zich zelf als voor enige andere familieleden. En na vijf jaar geldt, dat men dan een zogenaamde verblijfsvergunning duurzaam verblijf krijgt.

Tot 1 januari 2021 gold (nadruk) het voornoemde ook van voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk.   Vanaf voornoemde datum worden de inwoners uit het Verenigd Koninkrijk echter beschouwd als zogenaamde derdelanders (niet-EU onderdaan), welke maakt dat het hen niet vrij staat om in een van de EU-lidstaten, zoals Nederland te werken (vice versa geldt overigens het zelfde). Voorts vervallen de registraties van beroepskwalificaties en beschermde beroepen zijn eveneens in de EU voor nieuwe (nadruk) burgers uit het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari 2021. En dient deze groep een uitgebreide erkenningsprocedure te doorlopen.

Hoe verder?

E.e.a. brengt dus allemaal met zich mee, dat indien men dat zou willen, er dus vanaf 1 januari 2021 werkvergunningen en visa aangevraagd dienen te worden, indien men als burger van het Verenigd Koninkrijk in de EU en in casu in b.v. Nederland zou willen werken. De Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), die geldt voor de al aangehaalde zogenaamde derdelanders, bepaalt dat het voor een vreemdeling verboden is (artikel 2 WAV) om in Nederland te werken zonder een TeWerkstellingVergunning (TWV) dan wel een zogenaamde Gecombineerde Vergunning voor Arbeid en Verblijf (GVVA).

Overgangsrecht

Voor burgers van het Verenigd Koninkrijk die al voor 1 januari jl 2021 werkzaam waren in Nederland geldt dat deze alleen een verblijfsvergunning aan dienen te vragen en geen aparte werkvergunning en ook de erkende beroepskwalificaties erkend blijven. Voor alle anderen geldt, dat zij gezien worden als de al aangehaalde derdelanders en in voornoemd kader dienen zij dus op grond van de WAV een TWV en/of GVV te hebben. Daarbij geldt dan als voorwaarde (voor de inlenende werkgever) dat deze moet aantonen, dat er op de Nederlandse arbeidsmarkt geen mensen van soortgelijk kaliber voorhanden zijn, althans deze niet zijn ingegaan op het aanbod om in dienst te treden.

En de werkgever dient dan tevens een aanvraag in te dienen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om gezien te mogen worden als erkend referent. E.e.a. wordt uiteraard gehandhaafd op straffe van op te leggen boetes. Mocht men dit allemaal te veel gedoe vinden, dan zijn er marktpartijen die daarin gespecialiseerd zijn.

Huurt u dus op dit moment mensen in vanuit het Verenigd Koninkrijk of bent u van plan deze in te huren, dan wel aan te nemen, dan weet u nu waar u allemaal op moet letten. Leven de Brexit hoor ik u denken, met dank aan Boris.