Zelfde arbeidsvoorwaarden buitenlandse werknemers en freelancers in Nederland

Na eerder enkele malen te zijn uitgesteld, geldt met ingang van 1 maart 2020 de meldplicht in het kader van de zogenaamde Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). E.e.a. vloeit voort uit de voornoemde wet die eerder al op 18 juni 2016 in werking getreden en een implementatie is van de Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014.

Doel WagwEU

De wet heeft als doel om ‘dumping’ van tijdelijke goedkope arbeidskrachten met een buitenlandse werkgever en de uitbuiting daarvan in b.v. Nederland te voorkomen. Dit moet er dus voor zorgen, dat er minder concurrentie is op arbeidsvoorwaarden tussen werknemers uit verschillende EU-landen. Voornoemd personeel heeft recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die de Nederlandse wet voorschrijft, zoals:

 • voldoende rusttijden;
 • veilige arbeidsomstandigheden;
 • gelijke behandeling van mannen en vrouwen;
 • een minimum aantal vakantiedagen.

En als er een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, dan geldt ook de harde kern van arbeidsvoorwaarden uit deze cao. ZZP-ers/freelancers kunnen eveneens een beroep doen op deze wet.

Hoe en waar melden?

Als men dus buitenlandse werknemers, ZZP-ers/freelancers inhuurt of doorleent, dan dient men als zogenaamde dienstontvanger (inlener of doorlener) de melding van de zogenaamde dienstverrichter (uitlenende werkgever) of de zelfstandige te controleren in het meldingssysteem. Zouden er dan zaken zijn die niet kloppen, dan dient men als dienstontvanger uiterlijk vijf werkdagen na aanvang van de werkzaamheden hiervan schriftelijk of elektronisch melding maken in het zelfde meldingssysteem.

Het gaat om de onderstaande gegevens, die de buitenlandse werkgevers dient te registreren:

 • de identiteit van de melder;
 • de bedrijfsgegevens;
 • de contactpersoon, bedoeld in artikel 7 van de WagwEU;
 • de identiteit van de klant/opdrachtgever;
 • de sector waarin de activiteiten in Nederland worden uitgevoerd;
 • het adres van de werkplek;
 • de verwachte duur van de werkzaamheden;
 • de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van het loon;
 • de identiteit van werknemers die in Nederland komen werken;
 • de aanwezigheid van een A1-verklaring of andersoortig bewijs dat aantoont waar de sociale premies betaald worden voor de werknemer(s), vanwege de bijdrage voor de toepasselijke socialezekerheidsregeling.

Meldingsplichtige ZZP-ers/freelancers melden onder meer hun identiteit, de identiteit van de klant/opdrachtgever, de sector waarin de activiteiten worden uitgevoerd, het adres van de werkplek, de duur van de werkzaamheden en informatie over waar de sociale premies betaald worden.

Uitzonderingen

Omdat dumping’ van tijdelijke goedkope arbeidskrachten met name in bepaalde sectoren voorkomt, zijn bij Algemene Maatregel Van Bestuur (AMVB) en meer specifiek artikel 8 daarvan, sectoren  uitgezonderd van de meldingsplicht. In die zin, dat alleen voor de in de AMVB gespecificeerde en aangegeven sectoren de meldplicht geldt. Hier vindt u de sectoren nog wat duidelijker aangegeven

De sector ICT is voor de goede orde dus uitgezonderd.

Boete

Bedrijven en zelfstandigen die niet voldoen aan de meldings- en/of controleplicht riskeren bestuurlijke boetes. De Inspectie SZW controleert hierop. Indien men als inlener tijdig melding maakt van ontbrekende of onjuiste gegevens in een melding door de buitenlandse werkgever/zelfstandige, dan is men als Nederlandse inlener gevrijwaard van sancties en kan men de de dienst in kwestie gewoon uit laten voeren. Tijdig is voor de goede orde, uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland. U bent dus gewaarschuwd.