Verbintenissenrecht

Algemeen

Het verbintenissenrecht of overeenkomstenrecht of contractenrecht- is de basis van ons rechtsstelsel. Over het algemeen worden afspraken tussen partijen vastgelegd in een schriftelijk stuk; de overeenkomst. Het maken van mondelinge afspraken valt echter ook onder het aangaan van een overeenkomst (een mondeling gemaakte afspraak is even bindend als een schriftelijk vastgelegde). De kunst bij de laatste categorie is echter wel weer om dit te bewijzen. En vergeet ook niet de fase voordat een overeenkomst wordt bereikt. Wanneer er sprake is van langdurige intensieve onderhandelingen kan een partij zich niet zomaar terugtrekken en de onderhandelingen afbreken.

Het overeenkomstenrecht behandelt kwesties die rond overeenkomsten in het algemeen spelen, zoals de duur van een overeenkomst, de opzegbaarheid, voorwaarden, ontbinding etc. Bij overeenkomstenrecht kunt u aan vele contracten denken, zoals een koopovereenkomst, de overeenkomst van opdracht, aanneming van werk / koop-aannemingsovereenkomst, een bruikleenovereenkomst of een overeenkomst van lening/schuldbekentenis.

In veel gevallen zijn partijen het achteraf niet eens over de bedoeling die in het desbetreffende document vastgelegd is. Dit kan komen door verwachtingen die de betrokken partijen hebben en door ‘grijze gebieden’ in contracten die voor meerderlei uitleg vatbaar blijken te zijn. Dit doordat bepalingen gewoon te vaag zijn ‘gespecificeerd’. Indien afspraken dan ook niet helder en eenduidig worden vastgelegd, komt het nog al eens voor dat partijen achteraf belanden in een procedure. Dan blijkt dat een of meerdere partijen een heel ander idee bij bepaalde bepalingen hadden. Het is dan ook zaak afspraken duidelijk vast te leggen, om dergelijke teleurstellingen en onnodige langslepende procedures te voorkomen. Maar ook omdat er helaas partijen bestaan, die dergelijke onduidelijkheden achteraf willen misbruiken om onder hun verplichtingen uit te komen. Het vooraf laten ‘screenen’ van uw contract, of beter nog het opstellen van uw contract door een deskundig advocaat, is dan ook te allen tijde aanbevelenswaardig. Dit kan hoge kosten en negatieve energie (in de vorm van een lange procedure) in de toekomst voorkomen.

Bij de behandeling van een geschil over de inhoud van een contract, zal de rechter juist niet alleen kijken naar de letterlijke tekst van het contract, maar de ‘bedoeling van partijen’ willen achterhalen. Dit betekent dat u mogelijk dient te bewijzen wat de bedoeling van partijen nu wel is geweest, terwijl u toch meende een voor u duidelijk contract te hebben gesloten. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit andere mededelingen en stukken. Maar juist om deze bewijslast te voorkomen kunt u overwegen om een considerans in het contract op te nemen, in welke kort de voorgeschiedenis van de overeenkomst uitgelegd wordt en in welke de bedoeling die partijen hebben met het contract wordt weergegeven. Een rechter zal een dergelijke uitleg dan altijd als handvat nemen, bij de uitleg van de ‘taalkundige’ bepalingen uit het contract.

Indien zich dan toch een procedure aandient, is het belangrijk een de juiste keuzes te maken. Wilt u juist nakoming of wilt u de overeenkomst beëindigen? Het is zaak hierbij de geldende wettelijke voorschriften goed te volgen. Dit laatste om te voorkomen dat u later een vordering blijkt te hebben, bijvoorbeeld omdat u bent ‘vergeten’ een partij in gebreke te stellen (= de wederpartij aan te manen alsnog de verplichtingen deugdelijk na te komen). Een beroep op zogenaamde ‘wanprestatie’ kent de nodige juridische haken en ogen.

Specifieke overeenkomsten

Wij beschikken over de nodige expertise in het onderhandelen, opstellen, redigeren, actualiseren en/of screenen van en het – zowel juridisch als commercieel – adviseren bij (internationale) contracten. Onze expertise ten aanzien van contracten is zeer breed. Van koopovereenkomsten van roerende en onroerende zaken, bouwcontracten, duurovereenkomsten, huurovereenkomsten, financieringsovereenkomsten tot eenvoudige arbeidsovereenkomsten. Ook bij het opstellen van diverse overeenkomsten staan wij u graag bij. Hieronder treft u een kleine greep (niet limitatief) van contracten die voor u kunnen worden opgesteld.

• algemene leverings-, verkoop- en betalingsvoorwaarden;
• arbeidsovereenkomsten;
• detacheringsovereenkomsten;
• raam- en deelovereenkomsten zowel in- als verkoop;
• huurcontracten;
• licentie-overeenkomsten;
• onderhoudscontracten;
• automatiserings- of ICT-contracten;
• koopovereenkomsten;
• managementovereenkomsten.

Voorbeelden

U kunt onder andere door ons worden bijgestaan in geval van:

– een partij een overeenkomst niet nakomt (wanprestatie);
– schade die u lijdt veroorzaakt door een ander;
– onverschuldigde betaling;
– aansprakelijkheid bij veroorzaakte schade en schadevergoeding;
– het opstellen en beoordelen van overeenkomsten op diverse rechtsgebieden;
– het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden;
– een incasso-procedure.

Bij bijvoorbeeld openstaande vorderingen zetten wij incassomaatregelen in gang, door de debiteur met een brief te sommeren alsnog te betalen. Heeft dat geen resultaat, dan is een het vragen om (conservatoir) beslag en bijbehorende gerechtelijke procedure (bodemprocedure) een mogelijkheid om de debiteur tot betaling te dwingen. In het uiterste geval is het aanvragen van een faillissement een doeltreffend incasso-instrument.

Wat wij doen

Bij de term advocaat maken velen de associatie met de rechtszaal, hetgeen op zich begrijpelijk is. Er gaat echter een traject aan vooraf, danwel komt het nooit tot een rechtszaak, doordat er direct in het begin al een passend- en goed advies wordt gegeven en de overeenkomst voor alle partijen duidelijk is. Wij hebben veel ervaring met het uitonderhandelen, opstellen en beoordelen van allerlei overeenkomsten.

Maar daarnaast hebben wij uiteraard ruime kennis en ervaring in het procederen op het gebied van het verbintenissenrecht. Indien u in een conflict bent terechtgekomen is het belangrijk u zich tijdig juridisch te laten bijstaan en niet te wachten tot het laatste moment, in welke fase slechts ‘damage-control’ rest.