Certificering uitzendbureaus verplicht vanaf 1 januari 2025

Ook detachering dienstverleners dienen gecertificeerd te zijn

December, 2022

Inleiding

Zoals wel vaker moeten de goeden onder de kwaden lijden, zo geldt het spreekwoord. In Nederland werken in bepaalde branches nog veel arbeidsmigranten onder mensonwaardige omstandigheden. Reden voor het kabinet om het wetsvoorstel verplichte certificering voor alle (nadruk) uitzendbureaus op te stellen en in te gaan voeren, E.e.a. met als doel om de malafide bureaus in de uitzendbranche aan te pakken.

Detacheren is (veelal) uitzenden

Het is wel vaker gezegd, uitzenden is een juridisch begrip en detachering is dat niet.  Naar de letter van de wet is een uitzendovereenkomst een arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde.

De nuance is dus, dat er sprake moet zijn van leiding en toezicht bij de inlener. Dat zal niet in alle gevallen het geval zijn, denk aan het inhuren van een specialist, waarbij de kennis bij de inlener ontbreekt en juist reden is om een specialist in te huren.

In andere gevallen, waarbij er b.v. sprake is van een capaciteitsgebrek en de inlener alleen extra ‘handjes’ nodig heeft en de kandidaat werkt onder de ‘bezielende’ leiding van de inlener samen met eigen werknemers van de inlener, zal er wel sprake zijn van uitzenden. Omdat het veelal een mix is, vallen ook (ICT)dienstverleners die werknemers detacheren onder certificeringsplicht zoals die vanaf 1 januari 2025 zal gaan gelden.

De kern van het verplichte certificeringsstelsel is:

  1. dat alle uitleners (ondernemingen of rechtspersonen die arbeidskrachten ter beschikking stellen) zich moeten laten certificeren als zij arbeidskrachten ter beschikking willen stellen; en
  2. dat alle ondernemingen of rechtspersonen die gebruik willen maken van ter beschikking gestelde arbeidskrachten uitsluitend mogen inlenen van gecertificeerde uitleners. Dit geldt ook voor doorleensituaties.

Het aannemen van (een) werk/project valt niet onder het certificeringsstelsel, mits het in een daarvoor separate bedoelde BV valt qua dienstverlening. Indien er sprake is van een doorleensituatie, dan moet de inlener tevens controleren of de werkgever van de arbeidskracht gecertificeerd is. De werkgever van een arbeidskracht, niet de doorlener, is immers hoofdverantwoordelijke voor een goede behandeling van de arbeidskracht

Wat houdt het wetsvoorstel certificering uitzendbureaus in?

De uitleners dienen een certificaat aan te vragen bij een nog op te richten Certificering Instantie, zijnde een Zelfstandig BestuursOrgaan (ZBO). De eisen voor het verkrijgen van voornoemd certificaat, sluiten aan op de bestaande SNA normering.In aanvulling daarop zullen de onderstaande verplichtingen gaan gelden:

  1. betaling van het juiste loon op grond van de loonverhoudingsnorm;
  2. een verklaring omtrent het gedrag (VOG);
  3. een bankgarantie;
  4. het aanbieden van gecertificeerde huisvesting (indien van toepassing);
  5. het doorgeleiden van informatie over veiligheid op de werkplek(indien van toepassing); en
  6. controle op pensioenaansluiting.

Ad 1

Op grond van de loonverhoudingsnorm hebben ter beschikking gestelde arbeidskrachten recht op, kort gezegd, ten minste dezelfde essentiële arbeidsvoorwaarden als werkenden in vergelijkbare functies bij de inlener. Voor het certificaat zal worden gecontroleerd of uitleners de informatie die zij van inleners krijgen over de arbeidsvoorwaarden, juist toepassen

Ad 2

De VOG zal in veel gevallen geen enkel probleem vormen.

Ad 3

De bankgarantie of waarborgsom heeft als belangrijkste doel het tegengaan van vluchtig ondernemerschap, waarbij uitleners zichzelf verrijken ten koste van de arbeidskrachten. Uitleners komen hier vaak mee weg door, zodra toezichtinstanties of schuldeisers zich melden, hun onderneming op te heffen of failliet te laten verklaren. Bij de hoogte van de bankgarantie denkt het kabinet aan  € 100.000. Voor startende uitleners geldt dat zij in de eerste zes maanden een bankgarantie van € 50.000 moeten overleggen. Na deze periode moet de garantie worden verhoogd naar € 100.000.

Ad 4 en 5

Gezien de doelgroep van deze publicatie, wordt deze hier niet besproken, maar kunnen de liefhebbers deze terugvinden in de brief van 5 juli 2022 van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Gennip aan de Staten-Generaal.

Ad 6

In het vervolgtraject met sociale partners zal worden uitgewerkt hoe gecontroleerd kan worden op aansluiting bij de juiste pensioenuitvoerder. Maar dit zal, als meer dan 50% van het premieplichtig loon wordt verdiend met uitzenden, het StiPP zijn, o.a. op grond van de algemeen verbindend verklaring van de Uitzend CAO.

Tijdspad invoering verplicht certificeringstelsel ter beschikking stellen arbeidskrachten

Afgelopen maand op 24 november 2022 heeft minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Gennip, de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het voorgenomen stelsel van verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Het certificeringsstelsel zal zo spoedig mogelijk na instemming van de Eerste Kamer in werking treden. Dat is waarschijnlijk begin 2024, of zoveel eerder als de parlementaire behandeling toelaat. De handhavingsmogelijkheden voor de certificeringsplicht – oftewel het kunnen beboeten van uitleners die zonder certificaat uitlenen, en van inleners die zakendoen met niet-gecertificeerde uitleners – kunnen in werking treden als álle uitleners in staat zijn gesteld om een certificaat te verkrijgen. Dat zal – afhankelijk van de parlementaire behandeling en voortgang van de invoering – vanaf 1 januari 2025 het geval kunnen zijn.

Uitleners worden gestimuleerd om vóór 1 augustus 2024 een certificaat aan te vragen. De uitleners die hieraan voldoen, vallen onder het overgangsrecht van het wetsvoorstel.

In het kader van leuker kunnen we het niet maken, bent u bent weer even bijgepraat. Indien u hieromtrent advies wenst, dan weet u ons te vinden.