Mislukt ICT-project leverancier dient alles terug te betalen

ERP implementatie Microsoft Dynamics AX loopt helemaal fout

juli, 2022|2022

Waar gaat het om?

Een partij (Columbus IT) gespecialiseerd in ERP implementaties, brengt een offerte uit voor de implementatie van Microsoft Dynamics AX, een ERP pakket, bij een van haar opdrachtgevers (Kabel Zaandam). De laatste had haar huiswerk gedaan, in de vorm van een lijst van een leidende functionele specificatie aan welke het pakket diende te voldoen. Op grond van voornoemde lijst heeft Columbus IT een offerte uitgebracht, van € 500.000,- na het verrichten van een analyse. In de overeenkomst is opgenomen, dat het doel is om binnen de begrote- tijd (12 maanden met een start op 1 mei 2012) en budget het project op te leveren, e.e.a. gebaseerd op de gemaakte analyse en voorzien van een fasering met mijlpalen. Een redelijk standaard aangevlogen project voor de implementatie van een ERP-pakket dus.

Op 1 mei 2013 is er echter geen werkende ERP applicatie en Columbus IT geeft aan, dat het zeker twee jaar langer gaat duren, waarop Kabel Zaandam vanaf december 2014 stopt met het betalen van de facturen, waarna Columbus IT haar werkzaamheden opschort. Vanwege het uitblijven van betaling van de openstaande nota’s, start Columbus IT een bodemprocedure, nadat zij eerst conservatoir beslag heeft laten leggen bij Kabel-Zaandam. Voornoemde procedure wint Columbus IT en wordt Kabel Zaandam veroordeeld om nog een bedrag van ruim € 260.000,- te betalen, evenals proceskostenveroordeling en wettelijke rente. So far so good voor Columbus IT.

Hoger beroep

Kabel Zaandam overtuigt van haar eigen gelijk, laat het er echter niet bij zitten en gaat in hoger beroep en dan keert het spreekwoordelijke tij voor haar. Zij heeft dan zelf een derde partij ingeschakeld, die een rapport heeft opgesteld, waaruit blijkt, dat Columbus IT de nodige steken heeft laten vallen. Het Hof wijst, bij tussenarrest van 30 juli 2019,  zelf een deskundige aan, die een aantal vragen dient te beantwoorden. De deskundige levert vervolgens op 29 oktober 2020 zijn deskundigenbericht op, op welke partijen hebben kunnen reageren.

Wat zegt het deskundigenbericht en wat doet het Hof er mee?

De conclusie uit het deskundigenbericht, is dat Columbus IT aanzienlijk tekortschoot waar het betreft het halen van de oorspronkelijke opleverdatum van 1 mei 2013 en dat zij die tekortkoming later niet (voldoende) heeft hersteld. Het Hof rekent in haar arrest van 10 mei 2022 Columbus IT allereerst aan, dat er sprake is van  een forse overschrijding van en tijd en geld. Fase I (niet het hele project) werd al met bijna € 500.000,- overschreden en het totale project werd overschreden met € 750.000,-. Columbus IT wordt niet gevolgd in haar verweer, dat Kabel-Zaandam vast wilde houden aan de door haar opgestelde functionele specificaties en dat in de overeenkomst stond, dat processen  aangepast zouden kunnen worden aan de standaard werking van het pakket. Het Hof zegt hierover, dat Columbus IT dat duidelijker tot uitdrukking had moeten laten uitkomen, nadrukkelijk gezien de door Kabel-Zaandam opgestelde functionele specificaties. Ook wordt Columbus IT niet gevolgd in haar verweer, dat Kabel-Zaandam zou zijn afgeweken van de functionele specificaties en dat e.e.a. een significante overschrijding met zich mee heeft gebracht. Het feit dat Columbus IT vooraf een betaalde analyse heeft uitgebracht, waar de offerte op is gebaseerd, helpt haar ook al niet.

De vrijwel standaard clausule in de algemene voorwaarden en in offertes als deze, zijnde dat gegeven indicaties niet bindend zijn en dat gefactureerd wordt op basis van nacalculatie, wordt door het Hof gepasseerd! Het Hof zegt hierover, dat dit niet maakt, dat Kabel-Zaandam aan die ramingen geen gerechtvaardigde verwachtingen kon ontlenen. En Columbus IT feitelijk een zorgplicht heeft, op basis van de door haar geschetste hoge verwachtingen.

Ontbinding overeenkomst

Kabel-Zaandam heeft Columbus IT tijdig en herhaald in gebreke gesteld en heeft haar nog een redelijke periode van 30 dagen gegeven, om het verzuim te herstellen, welke niet is gebeurd. En dus zegt het Hof, was Kabel-Zaandam daarna gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Anders dan beëindiging, brengt ontbinding zogenaamde ongedaanmakingverplichtingen met zich mee, op grond van artikel 6:271 BW. En voor zover er prestaties zijn verricht die niet ongedaan kunnen worden gemaakt, moet de waarde ervan bepaald worden  (artikel 6:272 BW). In totaal heeft Kabel-Zaandam bijna 1 miljoen euro betaald (inclusief de betaling op basis van het vonnis in de bodemprocedure). Columbus IT dient daarvan plusminus € 750.000,- terug te betalen aan Kabel-Zaandam. Waarbij het voor Columbus IT te hopen is, dat zij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft, die de schade dekt.

Slotsom

Het dossier van een afstand bekijkend, sec op basis van de feiten uit de arresten (nuance), is de wijze van totstandkoming van de overeenkomst redelijk standaard en zoals een gemiddeld project wel vaker tot stand komt. Ook de hier gebruikte fasering is dat. Het feit dat ICT-projecten uitlopen en/of garant staan voor geschillen is een feit van algemene bekendheid, zeker waar het betreft (complexe) implementaties van ERP-software. Allemaal redenen des te meer, om er enerzijds voor te zorgen dat de overeenkomst ‘bullet proof’  is en anderzijds daarna de contractueel gemaakte afspraken ook gevolgd worden op de werkvloer in de praktijk. En mocht het dan toch hopeloos fout gaan, dan leert deze hoger beroep procedure dat een vordering als een boomerang kan terugkomen en het soms verstandiger is om maar in der minne te schikken, waarbij beide partijen dan vaak hun verlies nemen.

Indien u een dergelijke casus wil voorkomen of toch heeft, dan weet u ons te vinden.