Privacy

BIC Advocatenkantoor respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u BIC verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Voor de uitvoering van haar missie – het voeren van een juridische advies- en procespraktijk – verwerkt BIC Advocatenkantoor persoonsgegevens. Vertrekpunt bij het verwerken van uw persoonsgegevens als cliënt van BIC Advocatenkantoor, is dat u als cliënt deze gegevens uit vrije wil en zelf aan BIC Advocatenkantoor beschikbaar stelt en wel uitsluitend voor het doel waarvoor u deze aan BIC Advocatenkantoor heeft verstrekt, te weten:

  1. om met u een overeenkomst, in het kader van het verlenen van juridisch advies en/of het bijstaan van u als cliënt bij Rechtbank en Hof, aan te gaan deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
  2. om in het kader- en ten behoeven van die voornoemde (tijdelijke) cliënt relatie een (proces)dossier op te bouwen en een financiële en uren-, administratie te voeren;
  3. om u eventueel nader te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u namens BIC Advocatenkantoor aanbiedingen te kunnen doen;
  4. om managementinformatie te genereren, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles oen het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
  5. om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

U stelt uw persoonsgegevens beschikbaar doordat u als onderdeel van een dossier uw persoonsgegevens per e-mail of via een ander medium aan BIC Advocatenkantoor toestuurt, dan wel zij een kopie van uw ID-bewijs maakt bij een bezoek aan haar kantoor.

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

BIC Advocatenkantoor verwerkt onder andere de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, (kopie) ID-bewijs en BSN (geen limitatieve opsomming).

BIC Advocatenkantoor verwerkt de voornoemde persoonsgegevens, op welke wijze dan ook verkregen, uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  1. wettelijke verplichting;
  2. uitvoering van een overeenkomst;
  3. verkregen toestemming van betrokkene(n);
  4. gerechtvaardigd belang.

I.g.v. procedures bij Rechtbank en/of Hof zal BIC Advocatenkantoor uw persoonsgegevens dienen door te geven aan de voornoemde instanties en deurwaarder. Daarnaast kan BIC Advocatenkantoor uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen.

BIC Advocatenkantoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving, waar het o.a. gaat om bewaartermijnen.

Geheimhouding en verwerkingsverantwoordelijke

BIC Advocatenkantoor en meer specifiek haar advocaat is gehouden aan een geheimhoudingsbeding waar het betreft gegevens van haar cliënten. BIC Advocatenkantoor dient bij het uitvoeren van haar werkzaamheden (Dominus litis) in het kader van de AVG voorts gezien te worden als verwerkingsverantwoordelijke, ergo er door haar geen verwerkersovereenkomst afgesloten hoeven te worden met cliënten.

Beveiliging

BIC Advocatenkantoor spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Eventueel door BIC Advocatenkantoor ingeschakelde derden, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en/of is met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Ondanks de door haar genomen veiligheidsmaatregelen, zou het voor kunnen komen dat derden er toch in slagen de voornoemde maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. BIC Advocatenkantoor kan hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid

Voor zover niet in strijd met dwingend recht het volgende. Aansprakelijkheid van BIC Advocatenkantoor voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal  € 1.000,– per gebeurtenis en maximaal € 10.000,– per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van BIC Advocatenkantoor zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval is gedekt en wordt uitgekeerd.

Inzagerecht

U kunt BIC Advocatenkantoor op elk gewenst moment via het contactformulier op de website dan wel per brief (adresgegevens postadres op de website) verzoeken aan te geven welke gegevens er door haar van u verwerkt worden. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. BIC Advocatenkantoor streeft ernaar binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacy Statement of de manier waarop BIC Advocatenkantoor uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u dit via het contactformulier op de website aangeven, dan wel per brief (adresgegevens postadres op de website). BIC Advocatenkantoor streeft ernaar binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

Aanpassen Privacy Statement

BIC Advocatenkantoor kan haar Privacy Statement aanpassen. De laatste en meest actuele versie van haar privacy statement is altijd via de BIC Advocatenkantoor internetsite te raadplegen.

Aanvaarding Privacy Statement

Door aanvaarding van voornoemd privacy statement aanvaard u nadrukkelijk en ondubbelzinnig, tot schriftelijke wederopzegging, al het bepaalde in dit privacy statement.