Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden mei 2021

1. Algemeen

1.1.     BIC Advocatenkantoor BV (BIC) stelt zich ten doel om bedrijven en/of zelfstandigen zonder personeel te voorzien van juridisch advies, een en ander in de meest ruime zin. Waar en indien nodig kan BIC zich bij laten staan door personen die door haar bij de uitvoering van opdrachten van haar wederpartij, verder Cliënt, worden ingeschakeld. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door BIC  schriftelijk/per email of enig ander digitaal medium is aanvaard door een daar toe tekeningsbevoegde medewerker van BIC. BIC zal zich inspannen de opdracht met Cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. BIC staat evenwel niet in voor het bereiken van het door Cliënt beoogde resultaat. Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door BIC in het kader van de opdracht, verlangde gegevens en informatie te verstrekken aan BIC. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan BIC verstrekte gegevens en informatie.

1.2.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of rechtsbetrekking tussen BIC en een Cliënt, waarbij BIC werkzaamheden verricht of zal verrichten. Alsmede op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Deze algemene voorwaarden zijn bij het aangaan van de opdracht bekend bij Cliënt en worden door BIC bij de (aller)eerste keer dat deze een opdracht voor Cliënt uitvoert, bij de opdrachtbevestiging aan Cliënt bijgevoegd. De voorwaarden zijn tevens te vinden op- en af te drukken vanaf de website www.mrbergers.nl. Cliënt heeft derhalve kennis genomen van deze algemene voorwaarden en gaat met die voorwaarden akkoord. De algemene voorwaarden van Cliënt worden nadrukkelijk van de hand gewezen en zijn nadrukkelijk niet van toepassing op welke overeenkomst of rechtsbetrekking tussen BIC en Cliënt dan ook. Overeenkomsten of rechtsbetrekkingen met Cliënt die tot stand komen via de bestuurder of werknemers van BIC of via de personen met wie BIC een (tijdelijk) samenwerkingsverband heeft gesloten, worden geacht uitsluitend met BIC tot stand te zijn gekomen. BIC is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden van nieuwe opdrachten en op de werkzaamheden van lopende opdrachten vanaf het moment dat de wijzigingen ingaan.

1.3.     De verzending van berichten via elektronisch dataverkeer geschiedt zonder encryptie  tenzij Cliënt voor de verzending van enig specifiek bericht  heeft verzocht gebruik te maken van door Cliënt aangereikte mogelijkheden tot encryptie.

1.4.     Opdrachten worden uitsluitend t.b.v. Cliënt uitgevoerd. Derden zullen aan de (inhoud van) de door BIC verrichte werkzaamheden geen rechten en/of aanspraken jegens BIC kunnen ontlenen. Cliënt is gehouden, indien deze de inhoud van de door BIC verstrekte rapporten, adviezen en/of andere van BIC afkomstige gegevens en/of producten door haar verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt of bekend maakt, daarbij nadrukkelijk te wijzen op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de onderhavige bepaling.

2. Intellectueel Eigendom

2.1.     De huidige en toekomstige rechten van intellectuele of industriële eigendom verband houdende met de uitvoering van de opdracht en berusten uitsluitend bij BIC respectievelijk komen alleen BIC toe. Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen/ of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.

2.2.     Indien van toepassing ontvangt Cliënt van BIC een licentie voor het éénmalig gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die door BIC in de uitvoering van een opdracht ten behoeve van Cliënt  en voor het specifieke doel en overeengekomen gebruik van de opdracht en/of medium worden gemaakt. Voor ieder ander gebruik moet door Cliënt een aanvullende overeenkomst met BIC worden overeengekomen. Deze licentie geldt slechts zolang Cliënt voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk. De licentie geldt uitsluitend voor het éénmalige gebruik van het betreffende werk door Cliënt zelf, of voor zijn rechtsopvolgers. Gebruik door derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming van BIC.

2.3.     Het is Cliënt en/of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan een door haar reeds eerder goedgekeurd of reeds in gebruik zijnde model, ontwerp, enzovoort, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BIC.

3. Aansprakelijkheid BIC

3.1.     Bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zal BIC zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. BIC is gerechtigd een ander dan mr. Patrick Paul Bergers  aan te wijzen die de werkzaamheden zal verrichten. Dit geldt ook in de gevallen waarbij een opdracht is verleend met het oogmerk die door een specifiek persoon te laten uitvoeren. In geen geval kan de Cliënt een ander dan BIC tot nakoming van de overeengekomen werkzaamheden aanspreken. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers, personen waarmee BIC een (tijdelijk) samenwerkingsverband heeft gesloten of bestuurders van BIC, is uitgesloten. Deze werknemers, personen en bestuurders kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van heb bedongen derdenbeding. Het bepaalde in artikel 7:404 BW, artikel 7:407 lid 2 BW en artikel 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.2.     In die gevallen waarbij BIC bij uitvoering van de werkzaamheden derden inschakelt aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van een eventuele tekortkoming van deze derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid i.v.m. de door hen uit te voeren werkzaamheden willen bepreken is BIC gerechtigd, en daartoe door Cliënt middels aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden gemachtigd, om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens Cliënt te aanvaarden. Bij een eventuele tekortkoming van een derde zal BIC de rechten die jegens de derde kunnen worden uitgeoefend overdragen aan Cliënt.

3.3.     Iedere aansprakelijkheid voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad of enige andere rechtsgrond is beperkt tot het in de laatste twaalf (12) maanden (moment van aanspraak) door BIC aan Cliënt gefactureerde bedragen met een maximum van vijf en twintig duizend euro (€ 25.000). BIC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.

3.4.     Cliënt vrijwaart BIC tegen alle aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de Cliënt verrichte werkzaamheden tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van BIC. Alle aanspraken van Cliënt vervallen twaalf (12) maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben.

4. Honorarium

4.1.     Voor de werkzaamheden zijn de overeengekomen uurtarieven verschuldigd. Het honorarium zal worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met de jaarlijkse door BIC vast te stellen uurtarieven. BIC is gerechtig een voorschot te verlangen. Indien BIC een voorschotbedrag in rekening brengt, wordt met de werkzaamheden pas aangevangen nadat het voorschot is ontvangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. Facturering zal tenminste maandelijks plaatsvinden waarbij betaling dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, welke  termijn als fatale termijn dient te worden aangemerkt, op de bankrekening vermeld op factuur. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Bij overschrijding van deze termijn is Cliënt een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW jo artikel 6:120 lid 2 BW, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten (welke kosten zijn begroot op tien procent (10%) van de hoofdsom met een minimum van vijf honderd euro (€ 500 )). BIC zal (on)kosten die niet in de tarief zijn verwerkt aan Cliënt doorbelasten, zoals reiskosten, griffierecht, procureurskosten en kosten van door BIC voor Cliënt ingeschakelde derden. BIC declareert in blokken van vijftien (15) minuten. Alle factuurbedragen zullen voor zover van toepassing worden verhoogd met BTW.

5. Overig

5.1.     Zowel BIC als Cliënt kan schriftelijk, per email of enig ander digitaal medium opzeggen. Indien gewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. Cliënt is in dat geval gehouden te betalen voor de tot het moment van beëindiging verrichtte werkzaamheden.

5.2.     BIC hanteert een klachtenregeling, welke gepubliceerd is op de internetsite van BIC.

5.3.     BIC beschikt niet over een stichting derdengelden.

5.4.     Op de rechtsverhouding tussen Cliënt en BIC is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van eventuele geschillen tussen BIC en Cliënt kennis te nemen. Alle geschillen die tussen Cliënt en BIC mochten ontstaan, zullen door de bevoegde rechter te Rotterdam worden beslist.