ICT recht

Algemeen

Wat is ICT-recht en bestaat er wel zo iets als ICT-recht?

Het Nederlandse Recht voorziet op dit moment niet in een apart hoofdstuk getiteld ICT-recht. Wel zijn er diverse verdragen (o.a. Beneluxverdrag inzake intellectueel eigendom) en aparte wetten, zoals het de auteurswet, databankenwet, octrooiwet, telecommunicatiewet etc. waarin aspecten van ICT in algemene- en/of meer specifieke zin geordend worden.

Daarnaast heeft de Nederlandse wetgever de afgelopen decennia gefaseerd een burgerlijk wetboek (BW) ingevoerd, waarin in tegenstelling tot het verleden niet meer alle zaken limitatief zijn gecodificeerd (indien dit al reeds mogelijk zou zijn). Dit heeft geresulteerd in een wetgeving die rijk is aan open termen (denk aan termen in de trant van; ‘redelijkheid’ en ‘billijkheid’). Termen die per geval een invulling behoeven. Het lang verwachte Boek 9 BW (Intellectueel Eigendom) laat nog steeds op zich wachten, als het er al komt. De reden hiervoor is o.a. dat er reeds veel op dit gebied op Europees niveau geordend is (zie onderstaande opsomming).

Het resultaat van deze methode van wetgeving is dat ons wetboek in staat is om aan technologische ontwikkelingen het hoofd te bieden. Dit afgezien van zekere wetsartikelen, die vormvoorschriften voorschrijven, zoals bijvoorbeeld een akte. De Nederlandse wet is, naar men kan stellen, over het algemeen goed te hanteren als het gaat om automatiseringsvraagstukken. Dus om op de openingsvraag terug te komen; “Wat is ICT-recht en bestaat er wel zoiets als ICT-recht?” ICT-recht, is slechts een klein onderdeel van het totaal van verdragen, wetten en overige wetsartikelen die toegepast kunnen worden op automatiseringsvraagstukken. Het bestaat dus, maar men zal nog steeds tevergeefs zoeken naar één apart hoofdstuk in het Nederlands wetboek!

Onderstaand een overzicht van de intellectuele eigendomsrechten (IE) en de vele- en vele wettelijke regelingen, richtlijnen en verdragen (zowel Nederlands, Benelux als Europees) op welke deze rechten gegrond zijn:

Auteursrecht

 • Auteurswet (NL);
 • Informatierichtlijn (EU);
 • Duurrichtlijn (EU);
 • Satelietrichtlijn (EU);
 • Softwarerichtlijn (EU);
 • Volgrechtrichtlijn (EU);
 • WIPO auteursrechtverdrag;
 • Universele auteursrechtconventie;
 • Berner conventie;
 • TRIPS verdrag.

Naburige rechten

 • Wet op de naburige rechten (NL);
 • Informatierichtlijn (EU);
 • Duurrichtlijn (EU);
 • Satelietrichtlijn (EU);
 • WIPO Fonogrammenrechtverdrag;
 • Verdragen van Rome en Genève;
 • TRIPS verdrag.

Databankenrecht

 • Databankenwet (NL);
 • Informatierichtlijn (EU);
 • Databankenrichtlijn (EU);
 • TRIPS verdrag.

Chiprecht

 • Wet bescherming topografiën en halfgeleiderproducten (NL);
 • Halfgeleiderrichtlijn (EU);
 • Halfgeleiderbeschikking (EU);
 • TRIPS verdrag.

Benelux merkenrecht

 • Beneluxverdrag intellectuele eigendom (Benelux);
 • Merkenrechtrichtlijn (EU);
 • Verdrag en protocol van Madrid;
 • Verdrag van Nice;
 • Unieverdrag van Parijs;
 • TRIPS verdrag.

Benelux tekeningen- en modellenrecht

 • Beneluxverdrag intellectuele eigendom (Benelux);
 • Modellenrechtrichtlijn (EU);
 • Verdrag van Den Haag;
 • Unieverdrag van Parijs;
 • TRIPS verdrag.

Handelsnaamrecht

 • Handelsnaamwet (NL);
 • Unieverdrag van Parijs;
 • TRIPS verdrag.

Octrooirecht

 • Rijksoctrooiwet 1995 (NL);
 • Biotechnologierichtlijn (EU);
 • Verordening beschermingscertificaat (EU);
 • Europees octrooiverdrag;
 • Verdrag van Straatsburg;
 • PCT verdrag;
 • Unieverdrag van Parijs;
 • TRIPS verdrag.

Kwekersrecht

 • Zaaizaad en Plantgoedwet (NL);
 • Gemeenschapskwekersrecht verordeing (EU);
 • UPOV verdrag.

Specifieke (hands on) expertise

Wij beschikken over de nodige expertise in het onderhandelen, opstellen, redigeren, actualiseren en/of screenen van en het – zowel juridisch als commercieel – adviseren bij allerlei juridische aspecten op het gebied van ICT.  Onze expertise ten aanzien van dit gebied is zeer breed. Hieronder treft u een kleine greep (niet limitatief) van zaken waarbij wij u juridisch van advies kunnen voorzien:

 • (mislukte) ICT-projecten (aansprakelijkheid);
 • detachering;
 • (maatwerk)software;
 • open source;
 • privacy;
 • aanbestedingen (RFI/RFP);
 • software licentieovereenkomsten;
 • samenwerkingsovereenkomsten;
 • geheimhoudingsovereenkomsten (non-disclosure agreements);
 • onderhoudscontracten;
 • raam / mantel en deelovereenkomsten (inkoop en verkoop);
 • escrow;
 • geschillen;
 • algemene voorwaarden (FENIT, ICT~Office, BIZA, ARBIT);
 • hosting (SaaS/ASP/Cloud computing);
 • Service Level Agreement (SLA);
 • outscourcing;
 • telecommunicatie;
 • affiliate marketing.

Voorbeelden

Qua werkzaamheden kunt u dient u te denken aan het:

– geven van advies;
– opstellen en/of scannen van contracten;
– bijstaan in onderhandelingen in allerlei stadia;
– beschermen van intellectueel eigendom;
– aanspreken van partijen op onrechtmatige publicaties
– beschermen van privacy en gegevens;
– aanspreken van leveranciers en derden;
– procederen bij de rechtbank of hof.

Wat wij doen

Bij de term advocaat maken velen de associatie met de rechtszaal, hetgeen op zich begrijpelijk is. Er gaat echter een traject aan vooraf, danwel komt het nooit tot een rechtszaak, doordat er direct in het begin al een passend- en goed advies wordt gegeven en de overeenkomst voor alle partijen duidelijk is. Wij hebben veel ervaring met het uitonderhandelen, opstellen en beoordelen van de bovengenoemde zaken.

Maar daarnaast hebben wij uiteraard ruime kennis en ervaring in het procederen op het gebied van ICT. Indien u in een conflict bent terechtgekomen is het belangrijk u zich tijdig juridisch te laten bijstaan en niet te wachten tot het laatste moment, in welke fase slechts ‘damage-control’ rest.