Europese aanbestedingen

Wat kunnen wij u bieden?

Inschrijven op een aanbesteding

Het inschrijven op aanbestedingen is per definitie geen juridische aangelegenheid. Toch is deze kennis- en ervaring van complementaire waarde in dit proces, doordat er juridische aspecten aan zitten in de vorm van, de benodigde secuurheid, de door de aanbesteder gestelde voorwaarden en de beroepsmogelijkheid. BIC heeft veel ervaring met het inschrijven op aanbestedingen en kan u derhalve bijstaan in het opstellen van dergelijke stukken.

Aanspannen kort geding

Maar ook kunnen wij u procederend bijstaan, in de vorm van het aanspannen van een kort geding, in het geval dat de voorlopige gunning van een aanbesteding niet die uitslag kent, die u verwacht had en u van mening bent, dat deze anders had dienen te zijn. In dat geval kijken wij eerst met u mee naar de initieel gepubliceerde selectieleidraad en Nota’s van Inlichtigen die er geweest zijn en indien wij dezelfde mening als u toe zijn gedaan, dan kunnen we een kort geding procedure voor u opstarten.

Hoe

In het geval wij nog niet voor u werken kunt u te allen tijde uiteraard zelf het contact met ons zoeken en kunt u vrijblijvend een orienterend gesprek met ons aangaan. Op de internetsite www.aanbestedingskalender.nl worden dagelijks nieuwe aanbestedingen gepubliceerd. Indien u een aanbesteding signaleert, die interessant is voor u, neem dan vrijblijvend contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.

Aanbestedingen algemeen

Waar het gaat om overheidsopdrachten, is gesteld, dat een ieder gelijke kansen moet hebben om die opdrachten te verkrijgen. Dit fenomeen wordt ook wel Europees aanbesteden genoemd, met als grondbeginselen; gelijkheid, transparantie, objectiviteit en vrije concurrentie.De Europese Unie heeft dan ook gestreefd en streeft nog steeds naar een vrije interne marktwerking.

Sinds 2006 is er in Nederland gedebatteerd over een nieuwe aanbestedingswet, die er op 1 april 2013 is gekomen in de vorm van de aanbestedingswet 2012. In opvolging van de besluiten BAO (Besluit Aanbstedingen Overheidsopdrachten) en BASS (Besluit Aansbestedingen Speciale Sectoren), de WIRA (Wet Implementatie Rechtsbeschermingrichtlijn Aanbestedingen) en de Raamwet EEG-voorschriften die door de inwerkingtreding van de nieuwe wet allemaal zijn vervallen. Evenals het ARW 2005 (Aanbesteding Reglement Werken 2005).

Het doel van de aanbestedingswet 2012 is geweest dat:

  1. er meer concurrentie moest komen, doordat door de nieuwe regels er nu nog meer partijen kunnen meedingen naar nieuwe overheidsopdrachten;
  2. het inschrijven op een aanbesteding veel simpeler moest worden, met veel minder administratieve lasten;
  3. de verschillen die er bestonden en gecreërd werden door de aanbestedende partijen moesten verdwijnen en meer in lijn moesten komen in aanbestedingsprocedures;
  4. belastinggeld moet beter besteed worden en regels dienen nageleefd te worden.

Ad 1

Het voornoemde moest het vooral voor de kleinere partijen in het midden- en kleinbedrijf en zelfs zelfstandigen zonder personeel aantrekkelijk maken, om in te schrijven op aangekondigde overheidsopdrachten. In het verlengde hiervan, dienen de eisen die aan de jaaromzet van de inschrijver worden gesteld, in verhouding te staan tot de desbetreffende opdracht. Tevens mag het clusteren van b.v. vele kleine opdrachten tot één (1) hele grote opdracht dat eerder nog wel voorkwam en waardoor kleinere partijen geen kans maakten, alleen nog maar geschieden, onder het voorbehoud van een goede motivering. Voorts zijn de kansen van kleinere aprtijen vergroot, door het zogenaamde propotionaliteitsbeginsel in acht te nemen. In de Gids Proportionaliteit zijn hieromtrent vele voorbeelden benoemd. Concreet kan dit b.v. inhouden dat een kleine ondernemer niet alle risico’s van een project hoeft te dragen, wanneer deze zich hier onmogelijk tegen kan verzekeren.

Ad 2

In de oude en vroegere opzet bij aanbestedingen werd er nogal wat gevraagd van inschrijvers, waar het ging om vele diverse verklaringen die veelal ook nog eens vooraf overlegd dienen te worden. Vanaf 1 april 2013 kunnen inschrijvers volstaan, met het aanleveren van één (1) eigen verklaring, waarin men aangeeft te voldoen aan de gestelde eisen. Pas in het stadium, dat men als winnende partij uit de bus komt, dient men originele verklaringen en bewijsstukken te overleggen. Op tenderned kan men eenmalig één (1) formulier invullen, dat vervolgens bij iedere inschrijving gebruikt kan worden.

Ad 3

Wie vroeger regelmatig inschreef op aanbestedingen, ondervondt dat er een wereld van verschil kon bestaan tussen de ene en de andere aanbesteding. De gevraagde informatie was wel vaak hetzelfde, maar de vorm van de in te leveren offerte, week per aanbesteder op dat moment zodanig af, dat het iedere keer opnieuw weer een project op zich was, om een offerte te maken, die voldeed aan de gestelde eisen in de desbetreffende selectieleidraad. De aanbestedingswet 2012 stelt nu het gebruik van het Aanbestedingsreglement werken 2012 verplicht, i.g.v. opdrachten die niet Europees hoeven te worden aanbesteed. In dit reglement zijn ook bindende zogenaamde richtsnoeren opgenomen, waarvan alleen nog objectief gemotiveerd van kan worden afgeweken (zogenaamde comply or explain beginsel). Te uwer informatie, deze partijen, dienen bij deze drempelbedragen Europees aan te besteden. En het verschil tussen inkopen en Europees aanbesteden wordt hier beschreven.

Ad 4

Door de aanbestedingswet 2012 is het ook verplicht geworden de aanbesteding te publiceren op tenderned. Eventuele klachten t.a.v. aanbestedingen, kunnen ingediend worden bij een speciale commissie van aanbestedingsexperts, die klachten behandeld, alvorens men naar de rechter stapt. En indien dat laatste toch nodig zou zijn b.v. in de vorm van een aan te spannen kort geding i.g.v. een voorgenomen gunning of bijstand, hulp- en ondersteuning bij het indienen van klachten bij de  commissie van aanbestedingsexperts, dan weet u ons te vinden.
Voor aanvullende informatie omtrent het onderwerp aanbesteden, verwijzen wij u naar Pianoo.