Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging behoud Werkgelegenheid (NOW)

Vanochtend 31 maart 2020 is de uitwerking gepubliceerd van de details van de nieuwer NOW-regeling, de opvolger van de eerder en afgeschafte Werktijdverkorting regeling (wtv-regeling), over welke wij eerder deze maand nog publiceerden. Reden van het laatste was dat afgelopen maand er 55.000 aanvragen waren ingediend, daar waar er normaliter slechts enkele tientallen aanvragen per jaar waren.

Voorwaarden NOW-regeling en wanneer kan deze aangevraagd worden

Wanneer

De NOW-regeling behelst het tegemoetkomen van bedrijven die nu omzetverlies lijden in de loonkosten. De regeling zal worden uitgevoerd door het UWV die ernaar streeft dat bedrijven vanaf 6 april 2020 een dergelijke aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.  De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.

Omzetverlies

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom. Grosso modo geldt dus hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden.

Voorwaarde is dat ondernemers hun medewerkers het reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Andere manieren om in de toekomst ‘afscheid’ te nemen van werknemers zijn dus niet gespecificeerd.

Het omzetverlies wordt als volgt berekend. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, dient men de totale omzet uit 2019 te delen door vier. En die uitkomst vervolgens te vergelijken met de omzet in de maanden maart-april-mei 2020. Indien echter uitblijvende omzet pas later terug is te zien kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.

Loonsom

Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt het UWV automatisch over. Het UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop, voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van 9538,- euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5 procent van de werkenden valt onder dit maximum.

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Om calculerend gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart zijn doorgegeven, voor deze regeling niet meegenomen. Vanwege het belang van de loonsom voor de subsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst.

Accountantsverklaring

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Bedrijven met acute liquiditeitsproblemen kunnen worden geholpen met de andere maatregelen uit het noodpakket.

Flexibele contracten

Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Als echter de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.

U weet weer even wat de mogelijkheden zijn. Mocht u hulp nodig hebben bij het aanvragen, dan weet u ons te vinden.