Uitzendovereenkomst eindigt niet langer bij ziekte werknemer

Door al het corona geweld van de laatste maanden is het arrest van het Hof Den Haag van 17 maart 2020 (ECLI:GHDHA:2020:460) redelijk ondergesneeuwd geworden. Dit terwijl het een behoorlijke bom legt onder het model dat door veel uitzendbureaus gehanteerd wordt, zijnde dat het fasecontract automatisch eindigt bij ziekte van de werknemer.

Wat is er aan de hand?

In de ABU en NBBU CAO, tot 30 december 2019 jl, nog twee verschillende CAO’s en vanaf voornoemde datum één nieuwe en geharmoniseerde CAO Uitzendkrachten, is altijd een bepaling opgenomen (o.a. artikel 14 lid 4 ABU CAO en artikel 13 NBBU-CAO en artikel 15 lid 1 sub b CAO uitzendkrachten), welke stelt dat de arbeidsovereenkomst van een uitzendkracht eindigt bij ziekte van de uitzendkracht in de eerste 78 weken.

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Met invoering van de WWZ op 1 juli 2015, is echter de mogelijkheid vervallen om bij CAO af te kunnen wijken van het opzegverbod tijdens ziekte (artikel 7:670 BW). De NBBU CAO was echter al voor die tijd afgesloten en liep door tot 2019, de laatste ABU CAO was van na 1 juli 2015.

Casus

In casu was er een uitgezonden werknemer die een fasecontract had op basis van de NBBU CAO en die tijdens de werkzaamheden een bedrijfsongeval kreeg. Omdat de uitzender in kwestie een zogenaamde eigen risico drager is, diende zij de werknemer te laten re-integreren, in de vorm van het uitvoeren van aangepaste werkzaamheden. De werknemer eiste bij de kantonrechter echter doorbetaling van zijn salaris. Het uitzendbureau beriep zich echter op artikel 13 uit de NBBU CAO en kreeg van de kantonrechter gelijk.

Het Hof Den Haag haalde echter op 17 maart 2020 (ECLI:GHDHA:2020:460) dus een streep door die voornoemde uitspraak van de kantonrechter en gaf de uitzendkracht gelijk, vanwege de al aangehaalde WWZ. Hetgeen dus een verandering met zich meebrengt voor de werkwijze tot nu toe bij de uitzendbureaus.

Of het voor uitzendondernemingen overigens financieel veel verschil uit zal gaan uitmaken valt te bezien. Uitzendondernemingen zijn immers vanwege de hoge lasten vaak Eigen Risico Drager en dienen i.g.v. een zieke werknemer die uit dienst gaat toch al de Ziektewetuitkering (van 70%) te betalen. Indien een zieke werknemer nu in dienst blijft, dan betaalt men ook 70% van het salaris en qua re-integratie verplichtingen maak het allemaal niet uit.

Voor de werkgevers die verzekerd zijn voor de ziekte van een werknemer (lees geen ERD zijn), ontstaat de overigens vreemde situatie dat als zij gebruik maken van de huidige NOW-regeling zij en een vergoeding krijgen van hun verzekeraar voor de zieke werknemer en de tegemoetkoming op grond van de NOW!

U weet weer even wat de mogelijkheden zijn. Mocht u hulp nodig hebben bij het aanvragen, dan weet u ons te vinden.