Betalingstermijn opdrachtgevers in 2023

Wat is vandaag de dag de betaaltermijn voor grote klanten / ondernemingen

Mr. Patrick Paul Bergers

Linkedin juni 2023

Overgangsrecht maximale betalingstermijn handelsovereenkomsten

Met ingang van 1 juli 2022 (dus bijna een jaar geleden), is artikel 6:119a BW en meer specifiek lid 6 daarvan, dat gaat over de wettelijke handelsrente als gevolg van een te late betaling van een geldsom, aangepast. De aanpassing in kwestie behelsde, dat grote bedrijven mkb-ondernemers geen betalingstermijn op mochten leggen, van meer dan 30 (dertig) dagen, in het geval van een handelsovereenkomst. Een handelsovereenkomst is een overeenkomst “om baat” die een of meer van de partijen verplicht iets te geven of te doen en die tot stand is gekomen tussen een of meer natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersonen

Op basis van het hierop van toepassing zijnde overgangsrecht, diende reeds lopende overeenkomsten binnen 1 (één) jaar na ingang van het aangepaste wetsartikel, overeenkomstig aangepast te worden. Die termijn loopt dus af op 1 juli 2023.

De wet in de vorm van het gewijzigde artikel 6:119a lid 6 BW, vloeit direct voort uit het feit dat in de afgelopen jaren betalingstermijnen flink werden opgerekt om cashflow technische redenen, waarbij termijnen van 60 (zestig) of zelfs 90 (negentig) dagen of meer geen uitzondering waren. Met als gevolg dat toeleveranciers, die vaak al niet te veel vet op de botten hadden moesten voorfinancieren met alle gevolgen van dien op termijn (faillissementen).

Handelsovereenkomsten

Artikel 6:119a BW is zoals gezegd alleen van toepassing op handelsovereenkomsten die zijn overeengekomen tussen grote ondernemingen als schuldenaar en middelgrote/kleine ondernemingen als schuldeiser. Een handelsovereenkomst is een overeenkomst om baat die een of meer van de partijen verplicht iets te geven of te doen en die tot stand is gekomen tussen een of meer natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersonen.

Wat zijn grote bedrijven en mkb-ondernemers?

Wat zijn nu grote ondernemingen hoor ik u denken? De wetgever heeft in voornoemd kader gekeken naar wat het BW (artikel 2:397 e.v. BW) op dit gebied reeds aan definities kent voor wat betreft het moeten deponeren van een jaarrekening en hoe e.e.a. er dan uit dient te zien. Een grote onderneming is volgens de wet een onderneming met een netto omzet van meer dan 40 miljoen euro, activa van meer dan 20 miljoen en meer dan 250 werknemers. Het MKB zit daar uiteraard weer onder.

Even een zijstap, voor overheidsinstanties, denk even aan de Staat zelf, provincie, gemeente, waterschappen of (andere) publiekrechtelijke instellingen, geldt een betalingstermijn van 30 (dertig) dagen. Alleen in bijzondere omstandigheden kan i.g.v. van de overheid, van het voornoemde worden afgeweken.

Mag je dan nog wel steeds een langere betalingstermijn afspreken hoor ik u denken? Dat mag wel, maar een partij kan zich later dan toch beroepen op de nietigheid van een dergelijke afspraak, met als gevolg dat de betalingstermijn wordt geconverteerd naar de (standaard) betalingstermijn van 30 (dertig) dagen. Wordt een betalingstermijn overschreden dan kan de ontvangende partij een beroep doen op de wettelijke handelsrente (vanaf 1 juli 2023 10,5 % op jaarbasis), indien een aanspraak daarop uiteraard verantwoord is gezien de commerciële relatie tussen partijen.

Heeft u behoeft aan advies op bovenstaand gebied of wenst u een debiteur aan te spreken op betalingen, dan weet u ons te vinden.