Ingeleende kandidaten en termijn contract / aanwijzen vakantiedagen

Afgelopen week hebben wij voor de eerste cliënt voor haar personeel arbeidstijdverkorting aangevraagd, vanwege het nagenoeg opdrogen van orders bij die cliënt . En met plusminus 20 man aan personeel hou je dat dan niet lang vol.

Wat is er mogelijk?

Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kan een dergelijke aanvraag ingediend worden. Indien die aanvraag gehonoreerd wordt, moet deze vervolgens aan het UWV worden overgelegd, die daarna zorg draagt voor de WW-uitkering. E.e.a. is mogelijk indien het om een bijzondere situatie gaat, die niet valt te betitelen als normaal ondernemersrisico en de verwachting is dat die situatie zeker 2 tot maximaal 24 weken aan zal houden. En het er voor zorgt, dat de invloed op het werk c.q. de afname daarvan minimaal 20% bedraagt. Het UWV betaalt de uitkeringen aan de werkgever en niet aan de werknemers, die er dan feitelijk niets van merken, omdat zijn hun reguliere loon van de werkgever blijven ontvangen.

Vanaf wanneer gaat de werktijdverkorting in?

Zoals bekend draaien de spreekwoordelijke molens van overheidsdiensten niet snel. Dat zal zeker nu niet het geval zijn, de mogelijke ziekte van ambtenaren a.g.v. corona nog even daargelaten.  Jaarlijks worden er normaliter slechts enkele tientallen van dit soort aanvragen gedaan. Nu zou de teller al op plusminus 5.000 staan! De werktijdverkorting gaat echter gelukkig met terugwerkende kracht in tot het moment van de gedane aanvraag, mits de aanvraag uiteraard gehonoreerd wordt.

Voor welk personeel?

De aanvraag kan alleen ingediend worden voor personeel dat in dienst is van een werkgever, dus niet voor ingeleende arbeidskrachten. Voor werknemers op grond van een nuluren contract geldt, dat voor hen eveneens geen arbeidstijdverkorting kan worden aangevraagd. Hoe het bij die laatste groep dan zit met het zogenaamde rechtsvermoeden waar het betreft de arbeidsomvang, is nog de vraag.

ZZP-ers/freelancers kunnen maximaal 24 maanden (na verlenging) een beroep doen, indien nodig, op het zogenaamde Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Het voornoemde betreft echter feitelijk wel een lening, die (zonder rente) terugbetaald dient te worden, indien de onderneming voldoende winstgevend is.

Inleners en ingeleende kandidaten

Voor partijen die kandidaten inlenen op basis van een overeenkomst van opdracht, geldt dat zij in principe gebonden zijn aan de termijn van inhuur van desbetreffende de overeenkomst van opdracht en er geen sprake is van situatie conform de door het kabinet uitgevaardigde maatregelen of de door het RIVM uitgevaardigde richtlijnen.

Werkgevers en aanwijzen vakantiedagen

Het is los van de huidige situatie rondom corona gewoon mogelijk om bepaalde dagen van het jaar, het gaat dan meestal om zogenaamde brugdagen rondom feestdagen, aan te wijzen als verplichte vakantiedagen voor rekening (vakantiesaldo) werknemer. Dat kan ook in deze huidige situatie en er is geen maximum waar het betreft aantal dagen. Wel geldt dat e.e.a. vooraf opgenomen moet zijn in een arbeidsovereenkomst of personeelsreglement. En dient het wel ruim van te voren gecommuniceerd te worden, maar goed nood breekt wetten.

Ontslagvergunning UWV

Het ligt voor de hand, dat het corona virus en de gevolgen ervan voor de economie tijdelijk van aard zijn. Te meer gezien er feitelijk geen economische gronden zijn voor de huidige crisis, de economie hier in Nederland bloeiend is en de verwachting is, dat het zo blijft. Mocht het desondanks niet zo zijn en alle voornoemde mogelijkheden ten spijt er meer drastische maatregelen nodig zijn, in de vorm van het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV, dan kunnen we u daarbij helpen. Dat geldt overigens ook voor het aanvragen van Arbeidstijdverkorting / werktijdverkorting

U weet weer even wat de mogelijkheden zijn.